Friday 10 July 2020  
   

FIBRANxps - накратко
Print
FIBRANxps -  топлоизолация с висока енергийна ефективност
FIBRANxps, тюркоазената топлоизолация от екструдиран полистирен е подходяща за широк кръг приложения, както в строителството, така и в  индустрията, благодарение на своите изключителни технически характеристики. В производството на продуктите FIBRANxps се използват газове, които нямат вредно влияние върху околната среда, и цялостният производствен процес отговаря на европейските изисквания за устойчиви материали.
 
FIBRANxps - широк кръг приложения
FIBRANxps създава ЕНЕРГИЕН ЩИТ, който защитава от екстремни температури и запазва физико-химичните си свойства дори и след като е бил подложен на дългосрочно натоварване, както и в условия на завишени нива на влажност. Топлоизолацията FIBRANxps се предлага както на плочи, така и на предварително готови съставни продукти - в комбинация с обикновен или водоустойчив гипскартон, бял циментов разтвор или керамични плочи.
 
FIBRAN - партньор, на когото можете да разчитате
FIBRAN прилага постоянни и строги процедури за контрол на качеството, като в същото време активно работи в развитието на нови продукти, в отговор на  пазарното търсене. Продуктите FIBRANxps притежават CE маркировка, което означава, че те са били подложени на тестове в съответствие с европейското законодателство и че качеството на производствения процес се наблюдава постоянно. В допълнение, FIBRAN има Европейски Технически Одобрения за конкретни приложения и за специфични продукти, за които е необходимо.
Експертите на FIBRAN са разработили технически детайли, ръководства и софтуер в помощ на архитекти и проектанти.
От Техническия Отдел на FIBRAN можете да получите експертен съвет и професионална консултация относно избора и приложението на конкретен продукт.
 
 


Код съгласно БДС EN 13164
Print

Означения в кода съгласно БДС EN 13164:

XPS – съкращение за ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН

EN 13164 – Европейски Стандарт: Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия

Ti – граници на дебелина T3 (+-1mm), T1 (-2+8mmза дебелини > 120mm)

CS(10Y)– декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация

DS(TH) – декларирана стойност за стабилност на размерите при температура 70°C и влажност 90%

DLT(i)5 – декларирано ниво на деформация при натоварване на натиск 40 kPa при температура 70°C

TRi [σmt] – декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярно на повърхностите

WL(T)i – декларирано ниво за продължително водопоглъщане при пълно потапяне

WD(V)i – декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия

λd – деклариран коефициент на топлопроводност

MU – число на дифузно съпротивление на водна пара

FTi – декларирано ниво за мразоустойчивост

                        Мерки за безопасност
Print

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, в качеството си на оператор на предприятие с нисък рисков потенциал потвърден с писмо с изх. № И-1245 / 09.05.2019 от РИОСВ - гр. Русе на основание становище на МОСВ с изх. № УК - 23 / 18.04.2019 на основание чл. 103, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, уведомява засегнатата общественост, че Докладът за политиката по предотвратяване на големи аварии, както и информация за планираните мерки за безопасност и начини на поведение и действие в случай на авария са на разположение в Производствената база на фирмата, намираща се в гр. Русе, Дунавска индустриална зона ТЕГРА, бул. Тутракан 100.

За контакти – тел. 082 / 84 64 60.  Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария
Print
1. Име и адрес на оператора: “Фибран България” АД, 1404 София ул.”Околовръстен път”, № 33 тел./ факс: 02/ 8504090 Идентификационен Номер: 121291243 Адрес на производствената база: Русе, обл. Русе, Дунавска индустриална зона ТЕГРА бул. Тутракан“ 100, тел./ факс: 082/ 846460 2. Име и длъжност на лицето изготвило информацията: инж. Красимир Кръстев – производствен мениджър 3. Класификация на предприятието Предприятие с нисък рисков потенциал потвърден с писмо с изх. № И-1245 / 09.05.2019 от РИОСВ - гр. Русе на основание становище на МОСВ с изх. № УК - 23 / 18.04.2019 на основание чл. 103, ал.7 от Закона за опазване на околната среда 4. Кратко описание на предмета на дейност на предприятието; Предмета на дейност на предприятието е производство на плоскости от екструдиран пенополистирол FIBRANxps. 5. Наименования на наличните опасни химични вещества, съгласно приложение №3 от чл.103 ЗООС Символи за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 1. Изключително запалими газове и течности GHS02 Запалимо вещество Предупреждения за опасност: H220; Количество: max 75 т.; Свойства: изключително запалим газ 2. Газове под налягане GHS04 Газ под налягане. Втечнен газ. Предупреждения за опасност: H280; Количество: max 85 т.; Свойства: Съдържа газ под налягане; може да се взриви при нагряване. 3. Силно запалими течности и пари GHS02 Запалимо вещество GHS07 Опасно за здравето Предупреждения за опасност: H225; H319; H336; Количество: max 14,46 т.; Свойства: Силно запалими течност и пари; Предизвиква сериозно дразнение на очите; Може да предизвика сънливост и световъртеж. Наличните опасни химични вещества са обект на контрол от съответните отговорни наблюдаващи институции, които разполагат с необходимата им пълна документация. 6. Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и потенциалното им въздействие върху засегната общественост и околната среда ( разтоварването на разтворителите, запълването на резервоарите и транспортирането им в рамките на тръбопроводната система до екструдерите) • Техническа неизправност на транспортното средство (цистерната, доставяща разтворителя) • Физическо или психическо отклонение в поведението на водача. • Авария или ПТП с транспортно средство в Производствената база • Авария при обработване на цистерна на площадката за разтоварване и транспортиране на разтворителя в рамките на тръбопроводната система до екструдерите • Недобро подвързване на меките връзки към обработваната цистерна Разлив на опасното вещество от газово стопанство: Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен газ. Получава се токсичен облак, който обхваща голяма площ. Трябва да се отбележи, че този сценарии е много невероятен. Разлив на автомобилна цистерна или резервоар за опасното вещество от газово стопанство: Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен газ – 50 м3. Получава се токсичен облак, който обхваща голяма площ. Разлив на опасното вещество от газово стопанство и последващ пожар в облак от пари: Вследствие на техническа повреда на оборудването, операторска грешка или терористичен акт изтича цялото количество на съхранявания в газово стопанство втечнен газ – 120 м3. Той образува запалима паровъздушна смес и тя се възпламенява от искра. Резултатът е пожар в облак от пари. Изтичане на опасното вещество от резервоар с капацитет 35 m3 и последващо възникване на пожар от "локва" Изтичане на опасното вещество от резервоар и последващо изпарение с образуване на токсичен облак Последствия в горепосочените случаи: • ERPG 1: възможно е краткосрочно неразположение като например дразнене на дихателните пътища на по чувствителни хора • ERPG 2: възможно е краткосрочно дразнене на очите и дихателните пътища, но потърпевшите не получават трайни увреждания • ERPG 3: възможни са здравословни проблеми но не и живото- застрашаващи последици 7. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на авария Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи се информира по преценка на оператора, отговорното длъжностно лице или по преценка на дежурното лице във Фибран България АД . - За комуникация се използват стационарната телефонна мрежа на БТК и мобилните телефони мрежи. - всеки служител от персонала, който установи пожар в района на обектите, е длъжен да съобщи за това незабавно на отговорното длъжностно лице. При авария, която заплашва от взрив или пожар, отговорното длъжностно лице трябва да обяви аварийно положение. Аварийният сигнал ще се предава на службите на ОУ „ПБЗН“ и ОУ „МВР“ - тел. 112, на „ОКИЦ“ тел. 832 112, на „ Общ. СС и УК.“ тел. 820 111, на „Обл. СС и УК“ тел. 835 504. 8. Кратко описание на действията, които населението следва да предприеме в случай на авария Производствената база е разположена на територията на не жилищен район и няма непосредствена опасност за живущите в гр. Русе. Населението намиращо се в непосредствена близост до обекта трябва незабавно да напусне потенциално опасния район. 9. Информация за начина на достъп до документите по чл.10, ал.1, т.2.3.4 Достъпът до документите по чл.10, ал.1, т.2.3.4 може да се осъществи в Производствената база в гр. Русе или в офиса в гр. София.


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera