Saturday 15 August 2020  
   
Семинари
ENERGYNIUS
Echo
Технически чертежи
Наредби

Законодателство
Print

Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради
Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Енергиен паспорт на сграда
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 6 декември 2006 г.
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
ЗАКОН за енергийната ефективност


 

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera