Monday 13 July 2020  
   

Path: Home Page »
Политика за поверителност
Print

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

English version

НА ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

В сила от 25.05.2018г.

 1. Въведение

Фибран България АД („Фибран”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: www.fibran.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Фибран, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Фибран ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: gdpr@fibran.bg.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Фибран разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Фибран България АД („Фибран”, „ние”) е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121291243, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Фибран е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, 1404, ул. Околовръстен път 33

телефони: +359 2 850 40 90

e-mail: gdpr@fibran.bg

III. Категории лични данни, обработвани от Фибран

 1. Фибран може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);

(ii) Информация за сферата на дейност (вкл. образование, учебно заведение, работно място, заемана позиция и други);

(iii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);

(iv) Финансова информация (банкова сметка и други);

(v) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(vi) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(vii) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(viii) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(ix) Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).

(x) Данни за достъп до портал за онлайн поръчки (имейл, адрес за доставка)

 1. Фибран може да обработва данни, изготвени и генерирани от Фибран в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

(iii) Видеозапис при посещение в офисите / обектите на Фибран;

 1. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Фибран има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
 2. 4. Фибран има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
 3. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
 1. Цели и правни основания за обработване на лични данни
 2. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Фибран обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;

(v) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми.

 1. В изпълнение на свои законови задължения, Фибран обработва данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;

(ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 1. Фибран обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;

(ii) Данни предоставени от вас при участие в томболи, анкети, игри и др.

 1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Фибран.

(i) С цел охрана и осигуряване на защита на интересите на посетителите и служителите, Фибран използва оборудване за видеонаблюдение, чрез което прави видеозапис при посещение в офис на Фибран.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(iii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

(ii) Лица, които по възлагане на Фибран поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

(v) Лица, на които Фибран е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;

(vii) органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

(viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Фибран и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Фибран и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Фибран може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
 4. Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 30 дни от създаването на записа.

 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Фибран, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: gdpr@fibran.bg

Имате право да поискате от Фибран:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Фибран, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Фибран, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

 1. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

 1. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: gdpr@fibran.bg

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Фибран и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Фибран се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви

Фибран прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- Фибран е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на Фибран до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Фибран е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- Фибран е установила задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на Фибран и компютрите на всеки служител е ограничено;

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;

 С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 1. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Фибран не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Фибран получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Фибран ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 1. Политика за употреба на „Бисквитките“

За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата Политиката за употреба на "Бисквитки".

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Confidentiality and personal data protection Policy

OF FIBRAN BULGARIA AD

In force from 25.05.2018

 1. Introduction

Fibran Bulgaria AD (Fibran) respects the privacy of its clients and guarantees the protection of their personal data to a maximum degree. This confidentiality and personal data protection policy (hereinafter referred to as “Confidentiality Policy”) has been prepared and is based on the effective Bulgarian and European legislation in the field of personal data protection.

This Confidentiality Policy regulates the processing of personal data of physical persons or representatives of legal persons of our clients or potential clients, as well as of users of our websites: www.fibran.bg (the “Website”), in connection with the services provided by Fibran, including those provided through and accessible on the Website.

This Confidentiality Policy, together with the Cookies Policy and any other documents that are mentioned on the Website, identifies the rules which Fibran will observe when processing personal data which we collect from you or about you, or which you provide to us. This Confidentiality Policy does not affect, does not restrict, and does not invalidate your rights deriving from the Personal Data Protection Act (“PDPA”) or other relevant legislation.

If you have any questions or comments about this Confidentiality Policy, please contact us at: gdpr@fibran.bg.

Please read this Policy carefully before you use the Website or provide your Personal Data, whether via electronic channels on the Website or in paper form, since by providing your Personal Data you agree with its conditions. If you do not wish that we process your personal data in the manner described in this Confidentiality Policy, please do not provide them to us. The provision of personal data on your part is voluntary with a view to using certain services provided by us, and using and/or accessing the Website. Please bear in mind that in some cases we will not be able to provide you with the service or goods that you have requested if you do not provide us with the necessary information. Please also note that in certain cases your consent for processing personal data may not be necessary if Fibran has other legal grounds, e.g. fulfillment of normatively established obligations.

 

 1. Who processes and bears responsibility for your personal data?

Fibran Bulgaria AD (Fibran, “we”) is a company registered in the Trade Register at the Registry Agency with unified identification code (UIC) 121291243, which collects, processes and stores your personal data under the conditions of this Confidentiality Policy. Fibran is a personal data administrator within the meaning of the Personal Data Protection Act (PDPA). You can contact us at any of the following contact details:

Registered office: 1404 Sofia City, 33 Okolovrasten Pat St.

telephones: +359 2 850 40 90

e-mail: gdpr@fibran.bg

III. Personal data categories processed by Fibran

 1. Fibran can process publicly accessible personal data and/or personal data provided by you. The main types of personal data processed are:

(i) Information about personal identification (incl. name, personal identifying number (EGN), identity document number, place of residence, nationality, language used for communication, etc.);

(ii) Information about field of activity (incl. education, educational institution, place of work, position held, etc.);

(iii) Contact details (incl. postal and electronic addresses, telephone and fax numbers, etc.);

(iv) Financial information (bank account, etc.);

(v) Information about representative (legal representative or attorney of such) of a client of ours who is a legal person;

(vi) Data from the communication between us and you, your habits, preferences, satisfaction with our services (activeness when using such services, complaints, requisitions, etc.);

(vii) Information regarding visits on the Website and using the Website, including operations and history of using the Website;

(viii) Data received in the course of performing obligations deriving from normative acts (i.e. data deriving from queries, regulations, investigating bodies, notary public, tax services, court, enforcement agent);

(ix) Data received in the course of performing contractual obligations (incl. name, address, telephone and/or e-mail address, etc.).

(x) Data for access to portal for online orders (e-mail, delivery address)

 1. Fibran can process data prepared and generated by Fibran in the process of providing services:

(i) data on used end electronic communication device, type of device, operating system used, IP address, location;

(ii) data on your preferred goods and services;

(iii) Video recording upon a visit to Fibran’s offices / sites;

 1. For the purposes of ensuring proper performance of the services and of the obligations deriving from client contracts, Fibran has the right to process any information that is available in public registers (incl. public database and data disclosed on the internet), as well as information received from third parties in connection with the fulfillment of legal provisions regarding clients.
 2. 4. Fibran has the right and obligation to check the correctness of the personal data recorded in the database, where to such end it requires you to verify the data and, if necessary, to correct them or to confirm the correctness of your data.
 3. The different types of personal data can be processed individually or in a combination among them.
 1. Purposes and legal grounds for personal data processing
 2. Personal data processing necessary for concluding or performing contracts with us or in connection with preparing for the conclusion of contracts with us.

Fibran processes your data for the following purposes:

(i) Identification of a client upon: conclusion of a new, or amendment of an existing, contract with us; clarifications about the services used; performance of a concluded contract.

(ii) Preparation of proposals for the conclusion of contracts, sending of pre-contractual information, and draft contract;

(iii) Data received from you in the course of performing obligations deriving from contracts concluded with you or a company represented by you, exercise of rights, and ensuring the performance of contracts on the part of our clients;

(iv) Handling and responding to client complaints/queries/appeals/claims;

(v) Payment of obligations, rescheduling of payable sums.

 1. In fulfillment of its legal obligations, Fibran processes your data for the following purposes:

(i) Issuance of invoices;

(ii) For the performance of tax and social security control by the relevant competent bodies;

(iii) Obligations envisaged in the Accountancy Act and the Tax and Social Security Proceedings Code and other related normative acts in connection with keeping proper and lawful accounting.

 1. Fibran processes the respective data provided with the client’s explicit written consent for their processing for the following purposes:

(i) For direct marketing of products and services; electronic bulletin;

(ii) Data provided by you when participating in raffles, inquiries, games, etc.

 1. Processing is necessary for the purposes of Fibran’s legitimate interests.

(i) For the purposes of safeguarding and ensuring the protection of the interests of visitors and employees, Fibran uses video surveillance equipment by means of which it makes a video recording upon a visit to a Fibran office.

(ii) Evaluation and ascertainment of user satisfaction, as well as the effectiveness of advertising that we offer to you and others, and to meet your expectations by providing adequate advertising;

(iii) Analysis of data on the history of purchases, preferences and behavior of clients;

 1. Categories of third persons who are granted access to and process your personal data

(i) Transport/courier firms, postal operators with a view to performing our contractual obligations, sending of correspondences and communications in connection with the contract between us;

(ii) Persons who by assignment of Fibran maintain equipment and software used for processing your personal data;

(iii) Suppliers of the service for collecting debts, notary public, lawyer, enforcement agent or another third person, if the client has violated the obligation deriving from a contract with us;

(iv) The bank servicing the payments made by you;

(v) Persons to whom Fibran has provided the performance of a part of the activities or obligations related to a specific service that we owe to you;

(vi) Persons performing consulting services in different spheres – lawyers, accountants, etc.;

(vii) bodies, institutions, and persons to whom we are obliged to provide personal data by virtue of effective legislation;

(viii) Security firms holding a license for performing private security activity, processing the video recordings from Fibran’s sites/offices and/or keeping other registers in the process of ensuring the access regime in such sites;

 1. For what term are your personal data stored?

The length of storage of your personal data depends on the processing purposes for which they have been collected:

 1. Personal data processed for the purposes of concluding/amending and performing contracts between Fibran and you or a company represented by you – for the term of effect of the contract and until the final settlement of all financial relations between the parties. Fibran can store some of your personal data for a longer term, as well, until the expiration of the respective limitation period for the purposes of protection in the event of possible client pretensions in connection with the performance/termination of contracts with us, as well as for a longer term, in case of a judicial dispute that has already arisen, until its final resolution by means of an enforced court /arbitration decision;
 2. Personal data processed for the purposes of issuing accounting/financial documents for implementing tax and social security control, such as, but not limited to – invoices, debit and credit notes, delivery and acceptance protocols, contracts for the provision of services/goods, are stored for at least 11 years after the expiration of the limitation period for discharging the public receivable, unless the applicable legislation envisages a longer term.
 3. Personal data processed for the purposes of direct marketinguntil the explicit withdrawal of the consent given for direct marketing or receipt of an objection to processing personal data for direct marketing.
 4. Data from video recordings from security cameras – up to 30 days from creating the recording.

 

VII. Your rights in connection with the processing of your personal data

 1. General rights

In connection with personal data processing, you have the following rights that you can exercise at any time while we store or process your personal data by sending an application to Fibran’s address specified above or via electronic channels to e-mail: gdpr@fibran.bg

You have the right to request from Fibran:

 • a copy of your personal data and access thereto at any time;
 • to correct without undue delay your incorrect personal data, as well as any data that are no longer up to date;
 • your personal data in a form convenient for porting to another personal data administrator, or to request that we do so without your being obstructed on our part (right to portability);
 • your personal data to be deleted without undue delay in the presence of any of the legal grounds therefor;
 • to limit the processing of your personal data, where in such case your data will only be stored and not processed. Our refusal for limitation will be explicitly in written form only, and we are obliged to motivate it with a lawful reason;

You also have the right:

 • to withdraw your consent for the processing of your personal data at any time by means of a separate request addressed to Fibran, in the case of processing based on given consent;
 • to object to the processing of your personal data;
 • to object to automated processing, including profiling;
 • not to be an object of decision solely based on automated processing including profiling;
 1. You have the right to appeal to the supervisory body

You have the right to submit an appeal directly to the supervisory body, where the body competent therefor is the Commission for Personal Data Protection, address: 1592 Sofia City, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. (www.cpdp.bg).

If you wish to submit an appeal regarding the processing of your personal data by Fibran, you can do so at the specified contact details of the Administrator (at the above-specified contact details).

 1. Automated decision making

The administrator does not use your personal data for automated decision making. If we intend to use your personal data for automated decision making, you have the right to be informed thereof, as well as to receive information about the logic of any automated processing of personal data pertaining to you.

 1. Objection against usage for direct marketing

You have the right to object against the processing in future of your personal data for the purposes of direct marketing and advertising, as well as against their disclosure to third persons, and their usage on their behalf for the purposes of direct marketing and advertising, by withdrawing the consent given by you at any time. To such end, you can send an electronic communication with the respective request for discontinuation of the use of your data for the purposes of direct marketing to: gdpr@fibran.bg

 1. Can you refuse the provision of personal data to Fibran and what are the consequences thereof?

In order for us to conclude a contract with you and/or to provide you with the requested products and/or services and/or to deliver the ordered goods in accordance with the legal and subsequently our contractual obligations, Fibran needs certain data that are to identify the party to the contract, its attorney, contact details, details for the payment of obligations.

The non-provision of such data obstructs the ability for us to conclude a contract with you.

VIII. How do we protect your data

Fibran applies organizational, physical, information technology and other necessary measures in order to guarantee the security and protection of your personal data and the monitoring of personal data processing.

Among other things, such security measures include the following activities:

- Fibran has established the requirements for processing, registration and storage of personal data with the internal procedures whose observation is constantly monitored;

- the access of Fibran’s employees to personal data and the permission for personal data processing in Fibran’s database is restricted depending on their duties;

- Fibran has established confidentiality obligations for its employees;

- the access to Fibran’s office equipment and the computers of any employees is restricted;

- we apply all necessary organizational and technical measures envisaged in the Personal Data Protection Act, as well as the best practices from international standards;

 To ensure maximum security when processing, porting and storing your data, we may use additional protection mechanisms such as encryption, pseudonymization, etc.

The security measures we apply are subject to ongoing improvement and adaptation to the latest technologies.

 1. Connection to other websites

Sometimes the Website can contain links/ references (hyperlinks) to other websites. We do not operate such related websites and do not approve the contents, services and products on such websites. We advise you to use related websites carefully and with the necessary attention regarding their contents and conditions of use. Fibran is not responsible for the privacy policy or the contents on such websites, and we advise you to examine their privacy policies. Nevertheless, as soon as Fibran receives information regarding illegal activities or illegal information on such websites, Fibran will take immediate measures to remove the electronic references (links) thereto.

 1. Cookies policy

To familiarize with the Cookies Policy, please visit the Cookies Policy page.

Personal data on children

We consciously do not collect personal information from children aged under 16 years. If we find out that we have collected personal information of a child under the age of 16, we will take steps to delete such information as soon as possible or to obtain the consent of the person bearing parental responsibility for the child.

Amendments to the Confidentiality Policy

It is possible that we update our Personal Data Protection Policy from time to time. In the event of any changes in this policy, a notice will be published on our website, as well as the updated Personal Data Protection Policy. Any amendments and supplements to the Confidentiality Policy will only be applied following the publication of its updated contents accessible via our Website.

Div Tables are a great way to layout website sections on the page! Make sure you bookmark this useful free online tool!


Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera