Уведомления за инвестиционно намерение

Нов завод за каменна вата
ФИБРАН България придоби РОК7
06/01/2022
Уведомление за инвестицонно предложение
11/01/2024
Нов завод за каменна вата
ФИБРАН България придоби РОК7
06/01/2022
Уведомление за инвестицонно предложение
11/01/2024

 

Уведомления за инвестиционно намерение

 

Уведомление за инвестиционно предложение на фирма "РОК 7" ЕООД, гр. Търговище, ЕИК: 205308370 за "Увеличаване капацитета на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“ от 10 000 т/год на 20 000 т/год.


Уведомление за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за "Увеличаване капацитета на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни суровини (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“ от 10 000 т/год на 20 000 т/год. и присъединяване на ПИ с идентификатор 73626.504.228 към газопреносната мрежа на "Аресгаз" ЕАД, гр. Търговище, включващо изграждане на площадков газопровод за захранване на газови консуматори, разположени на технологична открита площадка и вътрешно сграден газопровод за технологични нужди.