Уведомление за инвестицонно предложение

Уведомления за инвестиционно намерение
24/01/2022
Уведомления за инвестиционно намерение
24/01/2022

Уведомление за инвестицонно предложение

Обява до заинтересованите лица и общественост

от ФИБРАН България АД
ЕИК: 121291243

Уведомяваме Ви, че „ФИБРАН България“ АД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с Комплексно разрешително №617-Н0/2023г., относящи се до:

  • Промяна в годишната норма на ефективност при използването на вода;
  • Промяна в местата на съхраняваните опасни химични вещества в нов склад, както и добавяне на допълнителен резервоар за съхранение на фенол-формалдехидна смола;
  • Монтиране на резервоар/ри за събиране на площадковите дъждовни води;
  • Промяна в нормите за допустими емисии (НДЕ) на замърсители в отпадъчните газове изпускани от пунктове К1 и К2;
  • Промяна в количествата временно съхранявани производствени отпадъци;
  • Въвеждане на нови кодове отпадъци за временно съхранение и оползотворяване;
  • Промяна в годишната норма за ефективност на използваните горива, основни и спомагателни суровинни на база произведена единица продукт.